ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЦЕНТРАЛІЗОВАННОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЦЕНТРАЛІЗОВАННОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ (ОНОВЛЕНО 27.04.2023р) - Завантажити

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЦЕНТРАЛІЗОВАННОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ З ВЛАСНИКОМ (КОРИСТУВАЧЕМ) БУДІВЛІ (ПРИМІЩЕННЯ У БУДІВЛІ) ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЦЕНТРАЛІЗОВАННОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ (ОНОВЛЕНО 28.03.2023р.) - Завантажити

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ З ВЛАСНИКОМ (КОРИСТУВАЧЕМ) БУДІВЛІ (ПРИМІЩЕННЯ У БУДІВЛІ) ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ (ОНОВЛЕНО 28.03.2023р.) - Завантажити

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ З ВЛАСНИКОМ (КОРИСТУВАЧЕМ) БУДІВЛІ (ПРИМІЩЕННЯ У БУДІВЛІ) ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ЦЕНТРАЛІЗОВАННОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ (ОНОВЛЕНО 28.03.2023р.) - Завантажити

ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ

Для укладання Договору з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення з власником (співвласником) необхідно звернутись особисто до відділу збуту та контролю КП «Павлоградводоканал» за адресою: вул. Дніпровська 41А, м. Павлоград.

При собі необхідно мати копії документів: паспорт (1,2 ст. та прописка), ідентифікаційний код та документи, що підтверджують право власності на житло, з оригіналами до них.

Інформація за тел. 099-795-35-89, 050-876-27-30

ТЕХНІЧНІ УМОВИ НА ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Приєднання об’єктів до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення

Порядок приєднання об'єктів до систем централізованого водопостачання та водовідведення визначається наступними нормативними документами:

  • Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 року N 3038-VI;
  • «Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затвердженими Наказом Міністерства по питаннях житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 р. № 190.
  • «Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України», затверджені наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 5 липня 1995 року N 30.

1. Приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення здійснюється відповідно до технічних умов, виданих КП «Павлоградводоканал», та розробленого і затвердженого в установленому порядку проєкту на приєднання.

2. Для одержання технічних умов споживач подає КП «Павлоградводоканал»такі документи:

заяву( додаток 1);

опитувальний лист (додаток 3);

ситуаційний план з визначенням місця розташування земельної ділянки на відповідній території - в масштабі 1 : 500 із зазначенням підземних інженерних комунікацій (при необхідності);

копії документів, які підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;

викопіювання з містобудівної документації зі схемою прив’язки до систем водопостачання та водовідведення, яка пропонується;

копію дозволу на спеціальне водокористування та копію спеціального дозволу на користування надрами (у разі наявності обов’язку щодо їх отримання);

розрахунок витрат водоспоживання і водовідведення об’єкта згідно з діючими нормами, завірений підписами керівника проєктної організації та замовника;

у разі наміру замовника приєднатися до водопровідної мережі та/або мережі водовідведення, які не належать виконавцю послуги з централізованого водопостачання / централізованого водовідведення, додатково надається погодження (згода) власника цих мереж.

3. Передумовою для приєднання об’єктів до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення є визначена КП «Павлоградводоканал» технічна можливість доступу споживачів до відповідних послуг на основі оцінки впливу, визначеної Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», підключення об’єкта за умови дотримання належного рівня надання послуг з урахуванням наявності мереж, їх пропускної здатності, параметрів тиску, спроможності очисних споруд.

За відсутності технічних можливостей для надання послуг централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення КП «Павлоградводоканал» відмовляє у приєднанні.

4. У випадку розміщення на одній земельній ділянці кількох промислових підприємств, які скидають стічні води у систему централізованого водовідведення, КП «Павлоградводоканал» при видачі технічних умов передбачає встановлення контрольних колодязів на мережах водовідведення споживача для кожного з підприємств.

5. За наявності технічної можливості для приєднання об’єкта споживача до систем централізованого питного водопостачання та/або централізованого водовідведення, КП «Павлоградводоканал» видає технічні умови згідно з поданою заявою протягом десяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви.

6. Вартість послуг з підготовки технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення станом на 01.12.2021р. становить - 1805,00 грн. (з ПДВ);

вартість послуг з підготовки технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання або централізованого водовідведення станом на 01.12.2021р. становить - 1357,10 грн. (з ПДВ).

7. Строк дії технічних умов складає три роки з дня їх надання у разі неприєднання об’єкта до систем централізованого питного водопостачання та/або централізованого водовідведення.

Збільшення ліміту водоспоживання/водовідведення потребує розробки нових технічних умов.

8. Технічні умови включають:

місце та спосіб підключення до систем централізованого питного водопостачання та/або централізованого водовідведення;

обсяг та тиск води, режим водопостачання;

обсяги, вид та показники якості стічних вод, що скидаються;

рекомендовані матеріали труб та перелік арматури і обладнання на них, глибину залягання трубопроводів;

місце встановлення приладів обліку води, їх діаметр, тип, параметри, вимоги до встановлення;

умови для влаштування проміжного резервуара, насосів - підвищувачів тиску, регуляторів тиску та

обмежувачів;

графічний матеріал із нанесенням відповідних інженерних мереж, місця приєднання до них об’єкта, місце розмежування балансової належності;

термін дії технічних умов.

9. Технічні умови є підставою для розроблення проєктно-технічної документації на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та/або централізованого водовідведення (далі - проєктно-технічна документація) згідно з державно-будівельними нормами та іншими нормативно-правовими актами і є обов’язковими для виконання.

Проєктно-технічна документація розробляється відповідно до виданих виконавцем послуги з централізованого водопостачання/централізованого водовідведення технічних умов.

10. Строк розгляду поданої на узгодження проєктно-технічної документації не може перевищувати п’ятнадцяти робочих днів з дня її отримання КП «Павлоградводоканал».

11. Для забезпечення водопостачання об’єкта потрібно влаштування одного водопровідного вводу. В окремих випадках для об’єктів, що потребують дублювання водопостачання і мають протипожежні водопроводи, а також при великих витратах води, КП «Павлоградводоканал» може дати дозвіл на влаштування додаткових вводів. На кожному вводі мають бути встановлені вузол комерційного обліку води та запірна арматура. КП «Павлоградводоканал» має право визначати призначення вводів (діючих або резервних) і вимагати від споживача ліквідації зайвих вводів або влаштування додаткових. Кількість та призначення вводів визначаються на підставі проєктно-технічної документації.

12. Приєднання об’єктів безпосередньо до водогонів не допускається.

13. Не допускається з’єднувати мережі господарсько-питних водопроводів з мережами, по яких транспортується вода непитної якості, а також з мережами нецентралізованого водопроводу.

14. Підключення нових вводів до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення, не обладнаних комерційними приладами обліку води, не допускається.

15. Проєкт на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення подається для узгодження КП «Павлоградводоканал» у двох примірниках ( заява на узгодження проєкту- додаток 2) . Після узгодження проєкту на приєднання перший примірник залишається у КП «Павлоградводоканал», а другий - повертається замовнику/споживачу.

16. У випадках відхилень проєктно-технічної документації від технічних умов та відповідних нормативних документів КП «Павлоградводоканал» протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня отримання проєкту на приєднання має надати споживачу лист із зауваженнями та рекомендаціями щодо її доопрацювання або узгодити її із зауваженнями.

Ненадання споживачем КП «Павлоградводоканал» доопрацьованої проєктно-технічної документації у тридцятиденний строк з дати отримання ним листа із зауваженнями та рекомендаціями є підставою для відмови у приєднанні.

17. По завершенню будівельних робіт з влаштування водопровідного вводу та водопровідних пристроїв необхідно здійснити їх прочищення, промивання, випробування, дезінфекцію та повторне промивання.

Роботи з підключення збудованої водопровідної мережі до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення виконуються КП «Павлоградводоканал» на платній основі за окремим договором.

18. Після закінчення робіт з підключення до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення складається акт щодо їх технічної готовності, який підписується замовником, представником КП «Павлоградводоканал», іншими зацікавленими сторонами в установленому законодавством порядку.

19. У разі зміни цільового призначення приміщення та/або запланованих змін господарської діяльності споживачів, якщо вони ведуть до зміни обсягів спожитої питної води та скидів стічних вод, у місячний строк споживачі до дати виникнення змін надають КП «Павлоградводоканал» заяву та відповідні документи для одержання технічних умов та внесення змін до договору.

20. Новий споживач у семиденний строк після прийняття об’єкта повинен письмово повідомити КП «Павлоградводоканал» про прийняття на себе зобов’язань щодо отримання послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення та переукладання акта розмежування майнової належності та експлуатаційної відповідальності сторін.

21. Водопровідні мережі, що підводять воду для поливання, повинні мати запірні вентилі та вузли комерційного обліку в місці приєднання до систем централізованих питного водопостачання.

22. У разі неможливості скиду стічних вод з території споживача у систему централізованого водовідведення самопливом застосовуються станції перекачування стічних вод. Для їх спорудження споживачі мають звернутися до КП «Павлоградводоканал» для одержання технічних умов на проєктування та узгодження проєкту.

Телефон для довідок - 0503630014.

Додаток 1. Заява на технічні умови

Додаток 2. Заява на узгодження проєкту

Додаток 3. Опитувальний лист

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Прейскурант на проведення лабораторних досліджень якості вод

№ з/п Найменування витрат Ціна, грн.(за одне дослідження)
без ПДВ з ПДВ
Бактеріологічні, паразитологічні дослідження
1 Визначення:
1.1 загальної кількості (коли-фаги) питної води 78,24 93,89
1.2 загальної кількості (ЗМЧ) стічних вод 77,99 93,59
1.3 індексу ЛКП 164,69 197,63
1.4 індексу (загальне мікробне число) (ЗМЧ) 114,57 138,48
1.5 індексу колі-фаги 126,94 152,33
1.6 Е.соlі 86,58 103,90
1.7 загальні коліформи 126,24 151,49
1.8 ентерококки 52,03 62,44
2 Визначення водневого показника потенціометричним методом (рН) 37,44 44,93
3 Визначення (фотометричним методом):
3.1 каламутності та кольоровості 49,72 65,14
3.2 аміаку питної води 135,79 162,95
3.3 аміаку стічних вод 135,65 162,78
3.4 нітратів питної води 151,15 181,38
3.5 нітратів стічних вод 150,40 180,48
3.6 нитритів 150,13 180,16
4 Визначення вмісту розчиненого кисню (титрометричним методом) 209,69 251,63
5 Визначення біологічного споживання кисню (титрометричним методом) 144,28 173,14
6 Визначення вмісту:
6.1 жорсткості (загальної) 56,51 67,81
6.2 завислих речовин (гравіметричним методом) 168,97 202,76
6.3 кальцію (титрометричним методом) 66,38 79,66
7 Визначення лужності (титрометричним методом) 56,22 67,46
8 Визначення вмісту:
8.1 нафтопродуктів (гравіметричним методом) 213,41 256,09
8.2 суми солей і сухого залишку (гравіметричним методом) 150,19 180,23
8.3 фосфатів (фотометричним методом) 169,42 203,30
8.4 аніонних поверхнево-активних речовин (фотометричним методом) 201,55 241,86
8.5 поліфосфатів 225,52 270,62
9 Визначення вмісту фтору (фотометричним методом) 188,24 225,89
10 Визначення вмісту (титрометричним методом):
10.1 хлоридів питної води 66,65 79,98
10.2 хлоридів стічних вод 69,09 82,91
11 Визначення вмісту (фотометричним методом):
11.1 алюмінію питної води 227,33 272,80
11.2 алюмінію стічних вод 240,13 288,16
11.3 цинку питної води 207,90 249,48
11.4 цинку стічних вод 207,82 249,38
11.5 заліза питної води 245,09 294,11
11.6 заліза стічних вод 250,21 300,25
11.7 марганцю 104,72 125,66
11.8 міді питної води 84,61 101,53
11.9 міді стічних вод 79,14 94,97
11.10 нікелю 172,68 207,22
11.11 хрому 139,14 166,97
11.12 свинцю 154,26 185,11
11.13 миш'яку 117,42 140,90
12 Визначення вмісту:
12.1 сульфатів питної води (гравіметричним методом) 124,42 149,30
12.2 сульфатів стічних вод (гравіметричним методом) 124,63 149,56
12.3 хімічного споживання кисню (титрометричним методом) 371,68 446,02
12.4 запаху (органолептичним методом) 18,78 22,54
12.5 присмаку (органолептичним методом) 18,78 22,54
13 Відбір проб 14,95 17,94
14 Складання акту відбіру проб 14,95 17,94
15 Проїзд до об'єкту робіт, місця відбіру проб, повернення до лабораторії по факту
16 Узагальнення матеріалів та оформлення звіту 93,66 112,39

ПЛАТНІ ПОСЛУГИ

Перелік платних послуг КП «Павлоградводоканал»

Перелік інших, крім ліцензованих, видів діяльності встановлено відповідно до Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 06.09.2013 р. №65 «Про встановлення вимог КП «Павлоградводоканал» щодо провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності».

Вид послуги Вартість грн. (з ПДВ)
Відкачка та прийняття стоків від абонентів, що не підключенні до мереж водовідведення:
- відкачка стоків у юридичних осіб
по факту виконаних робіт
Прочищення каналізаційних мереж по факту виконаних робіт
Ремонтні роботи на трубопроводах відомчої та приватної врізки по факту виконаних робіт
Відключення та підключення до мереж водопостачання (всіх категорій неплатників):
  • відновленню надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення після їх обмеження (припинення) у зв’язку з наявністю заборгованості (методом опломбування запірної арматури
  • підключення до існуючої централізованої мережі водопостачання

1 117,00 грн.

по факту виконаних робіт
Видача технічних умов на приєднання об’єктів до мереж централізованого водопостачання або водовідведення 2 100,00 грн.
Видача технічних умов на приєднання об’єктів до мереж централізованого водопостачання та водовідведення 2 795,80 грн.
Повірка приладу обліку води повірочною установкою без демонтажу, на місці експлуатації (1 шт.) 430,00 грн.
Повірка приладу обліку води повірочною установкою без демонтажу, на місці експлуатації (2 шт.) 710,00 грн.
Повірка приладу обліку води повірочною установкою без демонтажу, на місці експлуатації (3 шт.) 1 010,00 грн.
Роботи по демонтажу приладу обліку води (1 шт.) 217,30 грн.
Роботи по демонтажу приладу обліку води (2 шт.) 343,10 грн.
Роботи по монтажу, заміні приладу обліку води (1 шт.) 239,70 грн.
Роботи по монтажу, заміні приладу обліку води (2 шт.) 387,90 грн.
Ремонтні роботи елементів вузла обліку води на місці експлуатації :
усунення негерметичності 175,70 грн.
заміна фільтра 175,70 грн.
заміна зворотного клапану 121,60 грн.
заміна вентиля 139,60 грн.
заміна з’єднувальних елементів 103,55 грн.
Роботи з відключення від централізованого водопостачання та відновлення централізованого водопостачання по заявці споживача 313,10 грн.
Опломбування (позапланове) одного приладу обліку по заявці споживача 54,10 грн.
Опломбування (позапланове) двох приладів обліку по заявці споживача 68,10 грн.
Розпломбування (позапланове) одного приладу обліку по заявці споживача 47,90 грн.
Розпломбування позапланове) двох приладів обліку по заявці споживача 59,60 грн.

З питань надання платних послуг звертатись до call-центру 0-800-405-300